REGISTER-BESKRIVNING

Enligt GDPR, artikel 30

1. Personuppgiftsansvarig  
Toshiba Tec Nordic AB, Box 1488, 171 28 Solna,
Växel: 08 734 46 00

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret
Toshiba Tec Nordic AB, marknadsansvarig, e-postadress: marketing.se[at]toshibatec.se.

3. Registrets namn
Toshiba Tec Nordic AB:s marknadsföringsregister

4. Ändamålet med registret
Registret används för Toshiba Tec Nordic AB:s marknadskommunikation. De registrerades uppgifter används inte för några andra ändamål.

5. Registrets datainnehåll
Registret kan innehålla följande uppgifter om de registrerade:
– förnamn,
– efternamn,
– e-postadress,
– företag.

6. De regelmässiga informationskällorna för registret
Registret sammanställs utifrån de uppgifter som prenumeranterna på nyhetsbrevet meddelat samt Toshiba Tec Nordics kundregister. 

Observera att vissa personuppgifter behandlas vid till exempel marknadsföring på grundval av den registrerades samtycke. Genom att prenumerera på nyhetsbrevet/bloggen godkänner du sådan behandling av dina personuppgifter.

 

7. Överföring av uppgifter 
Den registeransvarige överför inte de registrerades personuppgifter till tredje part, utom i det fall att svenska myndigheterna förutsätter detta. På grund av det tekniska genomförandet av behandlingen av personuppgifter kan uppgifterna lagras på en underleverantörs server. Personuppgifterna överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Skydd av registret
Personuppgifterna lagras på ett sätt som garanterar att de förblir konfidentiella. Endast den registeransvarige har tillgång till registret och rätt att använda registret. Inloggning i systemet förutsätter ett användarnamn och lösenord. De datanät och enheter hos tjänsteleverantören för nyhetsbrevet där registren finns är skyddade med hjälp av brandväggar och andra lämpliga tekniska åtgärder. Det finns inget manuellt material.  

9. Rätt till insyn och rättelse av uppgifter
Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som lagrats i registret. Eventuell begäran om insyn eller rättelse ska skickas till den registeransvarige, till privacy[at]toshibatec-tnd.com. Den registeransvarige ger den registrerade möjlighet att ta del av registeruppgifterna. På begäran ger den registeransvarige uppgifterna skriftligen till den registrerade.

10. Förbudsrätt
Den registrerade har rätt och möjlighet att sluta ta emot marknadsföringsmeddelanden genom att säga upp prenumerationen eller genom att skicka ett meddelande om förbudet till den registeransvarige, till den adress som anges i punkt 2 eller till privacy[at]toshibatec-tnd.com. Uppgifterna kan även raderas om samarbetsförhållandet upphör. Då raderar den registeransvarige alla personuppgifter som rör den registrerade från registret.